Prof. Dr. RAHMİ YAĞBASAN

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ProgramıTel : 0312 246 6629
E-Posta : yagbasan[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~yagbasan/

 • Doktora (1980), Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği
 • Yüksek Lisans (1973), Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • FİZİK

 • FİZİK VE FİZİK EĞİTİMİ

Projeler


 • Yağbasan R, Demirbaş M. Fen ve Teknoloji Öğretim Programının Duyuşsal Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ", Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi", Gazi Üniversitesi Rektörlüğü", 31/07/2009.

 • Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Optik Laboratuarının Modernizasyonu. ", Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi", Gazi Üniversitesi Rektörlüğü", 25/12/2004.

 • Öğrencilerin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Bilgisayar Simülasyonları ile Desteklenmiş 7E Modeli Merkezli Bir Sınıf Ortamında Giderilmesi. ", Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi", Gazi Üniversitesi Rektörlüğü", 01/01/2005.

Kitaplar


 • Demirci MP, Yağbasan R. Mutlu Pınar Demirci editors. Fen Bilimleri Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi; 2017

 • Güneş B, Özdemir İE, Gülçiçek Ç, Kanlı U, Temiz BK, Tunç T. R. Yağbasan editors. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu-FİZİK. Ankara: Gazi Kitabevi; 2005

Makaleler


 • Demirci Güler P, Yağbasan R. The Description of Problem Relating to Analogies Used in Science and Technology Textbooks.. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 2008; 9(16):105-122.

 • Demirezen S, Yağbasan R. 7E Modelinin Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi*. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 132-151 [2013], 2013; 28(2):132-151. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Şahin E, Yağbasan R. Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama ve Örnek bir Ders Planı : Gel ? Git. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012; 34:79-98.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Turkish Primary Education Students? Evaluation Of The Instructional Activities Based On Social Learning Theory: Analysis Of An Experimental Study. International Journal of Social Inquiry, 2012; 5(1):47-65. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary student?s Developments of scientific attitudes.. Eur. J. Phys, 2012; 0(33):315-325. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şahin E, Yağbasan R. IMPLEMENTATION OF CREATIVE DRAMA BASED ACTIVITIES IN INTRODUCTORY PHYSICS LABORATORY COURSE. Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES), Dokuz Eylul University Institute, Izmir, Turkey, 2012; :-.

 • Şahin E, Yağbasan R. Determining which introductory physics topics pre-service physics teachers have difficulty understanding and what accounts for these difficulties. EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, 2012; 33:315-325. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şahin E, Yağbasan R. Determining which introductory physics topics pre-service physics teachers have difficulty understanding and what accounts for these difficulties. EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, 2012; -(33):315-325. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Turkish Primary Education Students? Evaluation Of The Instructional Activities Based On Social Learning Theory: Analysis Of An Experimental Study. International Journal of Social Inquiry, 2012; 5(1):47-65. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary Students' Development of Scientific Attitudes. International Online journal of Educational Science, 2011; 3(1):321-342.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary student?s Developments of scientific attitudes. International Journal of Educational Sciences, 2011; 3(1):321-342. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programının, İlköğretim Öğrencilerindeki Akademik Benlik Kavramı Gelişimine Etkisi. Akademik Bakış, 2010; (21):1-16.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programının İlköğretim Öğrencilerindeki Akademik Benlik Kavramı Gelişimine Etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 2010; (21):1-16.

 • Erduran Avcı D, Yağbasan R. Beyin Temelli Öğrenme Hakkında Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010; 18(1):1-18.

 • Kanlı U, Yağbasan R. Using Concept Maps as a Method of Assesment in Work-Energy subject. Journal of Applied Sciences, 2009; 3(9):427-437. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kanlı U, Yağbasan R. The Effects of a Laboratory Approaches on the Development of University Students? Science Process Skills and Conceptual Achievement. Essays in Education, 2008; 0(22):143-153. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kanlı U, Yağbasan R. 7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; 28(1):91-125.

 • Avcı Erduran D, Yağbasan R. Beyin Yarı Kürelerinin Baskın Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğretim Stratejileri. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 2008; 28(2):1-17.

 • Kanlı U, Yağbasan R. The Effects of a Laboratory Approaches on the Development of University Students? Science Process Skills and Conceptual Achievement. Essays in Education, 2008; 22:143-153. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirci GP, Yağbasan R. Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarında Kullanılan Analojilerin ve Analojilere ilişkin Sorunların Betimlenmesi. İnönü Üni., Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; 9(16):105-122.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Tutumlarının Geliştirilmesinde Sosyal Öğrenme Teorisi Etkinliklerinin Kullanılması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008; 18(1):105-120.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Sosyal Öğrenme Teorisinin, ilköğretim 6.sınıf Öğrencilerindeki Akademik Benlik Kavramı Puanlarının Kalıcılığına Etkisi.. Journal of Social Sciences of the Turkish World (Bilig), 2007; (43):193-210. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Benlik Kavramı Gelişimine Etkisi. Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.(EDU7), 2007; 2(2):-.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. sosyal Öğrenme Teorisinin İlköğretim 6.sınıf Öğrencilerindeki Akademik benlik Kavramı Puanlarının Kalıcılığına etkisi. Journal of Social Sciences of the Turkish World (Bilig), 2007; 22(43):193-210. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Eğitim Süreci içinde, Gestalt Öğrenmeyi Gerçekleştiren Öğrencilerdeki Bilgilerin Kalıcılığının Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi. Türk Fen eğitimi Dergisi, 2006; 3(2):-. ( EBSCOhost )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Fen Bilgisi Öğretiminde Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Akademik Başarılarına Olan Etkisinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006; 14(1):113-128.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Fen Bilgisi Öğretiminde Bilimsel Tutumların İşlevsel Önemi ve Bilimsel Tutum Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması. Uludağ Üni. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006; 19(2):271-299.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Fen Bilgisi Öğretiminde Bilimsel Tutumların İşlevsel Önemi ve Bilimsel Tutum Ölçeğinin Türkçe?ye Uyarlanma Çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006; 19(2):271-299.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Fen Bilgisi Öğretiminde Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarına Olan Etkisinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 2006; (170):320-338.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Sosyal Öğrenme Teorisi ile Kazandırılan Bilimsel Tutum Davranışlarının, Akademik Başarı, Cinsiyet ve Sosyoekonomik Düzey Tarafından Yordanmasına İlişkin Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2006; 6(2):331-371. ( PsycInfo )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. An Evaulative Study of Social Learning Theory Based Scientific Attitudes on Academic Succes, Gender and Socio-ecenomical Level. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Science : Theory & Practise, 2006; 6(2):333-371. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Türkiye'de Etkili Fen Öğretimi İçin İlköğretim Kurumlarına Yönelik Olarak Gerçekleştirilien Program Geliştirme Çalışmalarının Analizi ve Karşılaşılan Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri. G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005; 6(2):51-53.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Türkiye'deki Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Fen Öğretim Programlarının Analizi: Modern Fen Öğretim Uygulamaları. G. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005; 6(2):33-51. ( EBSCOhost )

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005; 18(2):363-382.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerin akademik Başarılarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üni. Eğitim Fak.Dergisi, 2005; 5(1):161-180.

 • Tezcan H, Tunç T, Şahin E, Yağbasan R. Crystal Structure of N-Benzlidene N-(2-Carboxyphenyl)hydrazine. Analitical science, 2004; 20:137-138. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Avcı Erduran D, Yağbasan R. Lise II.Sınıf Öğrencilerinin Manyetizma Kavramlarını Günlük Hayata Uygulama Becerilerinin Tesbiti. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004; 5(8):189-197.

 • Kanlı U, Yağbasan R. Proje-2061'in Işığında Fizik Ders Kitaplarının Eğitimsel Tasarımına Eleştirel Bir Bakış. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004; 2(24):123-155.

 • Kanlı U, Yağbasan R. Ortaöğretim Fen Ve Matematik Ders Kitaplarının Eğitimsel Tasarımının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 2004; 29(133):3-10.

 • Gülçiçek Ç, Yağbasan R. Sarmal Yay Sisteminde Mekanik Enerjinin Korunumu Konusunda Öğrencilerin Kavram Yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, 2004; (163):144-155.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Fen Bilgisi Öğretiminde, Duyuşsal Giriş Özelliklerinin Değerlendirilmesinin İşlevi ve Öğretim Süreci İçinde, Öğretmen Uygulamalarının Analizi Üzerine Bir Araştırma. G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004; 5(2):177-193.

 • Gülçiçek Ç, Yağbasan R. Basit Sarkaç Sisteminde Mekanik enerjinin Korunumu KonusundaÖğrencilerin Kavram Yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004; 24(3):23-38.

 • Tezcan H, Tunç T, Şahin E, Yağbasan R. Crystal structure of N-Benzlidene-N-(2-Carboxyphenyl)hydrazine. Analitical Science, 2004; 20:137-138. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gülçiçek Ç, Yağbasan R. Basit Sarkaç sisteminde Mekanik Enerjinin Korunumu Konusunda Öğrencilerin Kavram Yanılgıları. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004; 24(3):23-38.

 • Tunç T, Tezcan H, Sarı M, Büyükgüngör O, Yağbasan R. N-(4-Nitrobenzaliden)-N?-Phenil-hydrazine ,C13H11N3O. Acta Cryst., 2003; C59:192-193. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tunç T, S4arı M, Yağbasan R, Tezcan H. N-(4-Methoxybenzylidene)-N?-(2-pyridyl) hydrazine. Acta Crystallographica C, 2003; C(59):192-193. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yağbasan R, Gülçiçek Ç. fen Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Karakteristiklerinin Tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, 2003; 1(13):102-120.

 • Gülçiçek Ç, Yağbasan R. Fen Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Karakteristiklerinin Tanımlanması. Pamukkale Üni.Eğt. Fak. Dergisi, 2003; 1(13):110-128.

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Fen Bilgisi Öğretiminde, Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Önemi ve Öğretimdeki Yeri Üzerine Bir İnceleme. G.Ü Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003; 4(1):167-180.

 • Kara M, Kanlı U, Yağbasan R. Lise III. Sınıf Öğrencilerinin Işık ve Optik Konusu ile İlgili Anlamakta Güçlük Çektikleri Kavramların Tesbiti ve Sebepleri. Milli Eğitim Dergisi, 2003; 158:221-232.

 • Tunç T, Sarı M, Yağbasan R, Tezcan H, Şahin E. N-(4-ethoxybenzylidene)-N-(2-pyridyl)Hydrazine. Acta Cryst., 2003; C59:528-529. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tunç T, Sarı M, Yağbasan R, Tezcan H. N-(4-ethoxybenzllidene)-N'-82-pyridyl)Hydrazine. Acta Crystallographica C, 2003; C(59):528-529. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Baysen F, Yağbasan R, Kendi E, Aslantaş M, Çakır B, Önkol T. Crystal Structure of 4-(2-oxobenzothiazolin-3yl)butanoic acid ,C11H11NO3S. Z.Kristallogr.NCS, 2003; (218):175-176. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kanlı U, Yağbasan R. Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Yaz Kursları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 2002; (283):-.

 • Baysen F, Yağbasan R, İde S, Çakır B, Dündar Y. Crystal Structure of ethyl4-(2-oxobenzothiazolin-l)butanoate,C13H15NO3S. Z.Kristallogr.NCS, 2002; (217):529-530. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kanlı U, Yağbasan R. 2000 Yılında Ankara'da Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Yaz Kursunun Etkinliği. Milli Eğitim Dergisi, 2002; (153):37-47.

 • Kanlı U, Yağbasan R. Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Yaz Kursları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2001; 21(3):39-46.

 • Yağbasan R. The Crystal Structure of Cu2 (1,4,7-Trithiacyclononane) 3(BF4)2.H2O. Doğa TU. J., Phys., and Astrophysics, 1998; 3(12):244-253.

 • Ercan F, Sarı M, Yağbasan R, Atakol O, Akay A. Crystal Structure of {N,N-di-(2-Hydroxy-1-naphthyldene)-1-methyl-1,2-diaminoethane-N,N, O,O} Nickel(II), (C25H20N2O2) Ni(II). Zeithschrift für Crystallographie, 1997; (212):183-184. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sarı M, Yağbasan R, Ercan F, Atakol O, Kenar A. Crystal Structure of tris-(N-salicylidine-benzylamino)cobalt(III)- C42H36N3O3Co. Zeithschrift für Crystallographie, 1997; (212):185-187. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ercan F, Sarı M, Yağbasan R, Taştekin M, Aksu L. (Diethylamine-N)4-Methyl-2-(2-oxidobenzylidene)amino-phenolato(2-)-O,N,O nickel(II). Acta Cryst., 1996; C52:2682-2684. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Atakol O, Kenar A, Ercan F, Sarı M, Yağbasan R. 4-Methyl-2-(2-oxidobenzylidene)amino-phenolato(2-)-N,O,O(piperidine-N)-nickel(II). Acta Cryst., 1996; C52:1881-1884. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sarı M, Yağbasan R, Tunç T. X-Işınları Difraksiyon Yöntemi ile Böbrek Taşlarının Analizi. Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak. Dergisi, 1996; (4):273-291.

 • Tunç T, Yağbasan R, Sarı M. Y3Ba2Cu3O7-x Süper İletken Kalın Filmlerinin Yapımı ve Elektiriksel Özelliklerinin İncelenmesi. Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak. Dergisi, 1995; 3:157-163.

 • Uluğ A, Uluğ B, Yağbasan R. Observation of Anomalous Transition in New Mixed Phase Y3Ba4Cu7OX System Around 125-260 K. Physica C, 1994; (235):879-880. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Delgado M, Wolf RE, Ann J, Hartman R, Mccaffertty G, Yağbasan R. Redox-Active Crown Ethers. Electrochemical and Electron Paramagnetic Resonance Studies on Alcali Metal Complex of Quinone Crown Ethers. J.Am.Chem.Soc., 1992; (114):8983-8991. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cooper SR, Rawle SC, Yagbasan R, Watkin DJ. Crown Thioether Chemistry: The Rhodium Complexes of 1, 4, 7-Trithiacyclonane (9S3) and 1,2,9-Trithiacyclododecane (12S3) and the Conformational Factors That Stabilize Monomeric Rh( II ) Ions. J.Am.Chem.Soc., 1991; (113):1600-1604. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bartzac TJ, Yağbasan R. 1,2,7a-Trihydroxy-2-Methylperhydro-1-phosphaindene 1-Oxide. Acta Crst., 1991; C47:1750-1752. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bartzac TJ, Yağbasan R. 3a,4,5- Trihydroxy-5,7,7-trymethlperhydro-4- phosphaindane 4Oxide. Acta Cryst., 1991; C47:1752-1754. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Clarkson JA, Yagbasan R, Blower PJ, Cooper SR. A new Comformation and Cordination Mode for 1,4,7- Trithiacyclononane (9S3): Structure of Cu2(9S3) 3(BF4)2.H2O. J.Chem.Soc., Chem.Commun., 1989; :1244-1245. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Blower PJ, Clarkson JA, Rawle SJ, Hartman JA, Wolf RE, Yagbasan R. Crown Thioether Chemistry: The Silver ( I ) Complexes of Trithia-9-Crown-3, Trithia-12-3 and Hexathia-18-Crown-8. Inorg.Chem., 1989; 28(21):4040-4046. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ducase L, Coulon C, Chasseau D, Yağbasan R, Fabre JM. Structural, Electronic and Physical Properties of (BCPTTF) 3MF6 (M=P,As) Occurance of a Spin Priels Transtion (Tsp= 30K). Synth., Metals, 1988; 27:543-548. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hökelek T, Yağbasan R. Structure of Ter Buthyl Hydrazine Hydro Chloride. Acta Cryst, 1988; C44:723-725. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Rawle SC, Yağbasan R, Prout K, Cooper SR. CROWN THIOETHER CHEMISTRY - SYNTHESIS AND STRUCTURE OF [BIS(1,4,7-TRITHIACYCLONANE)RHODIUM] TRIS(TRIFLATE) - STABILIZATION OF MONOMERIC RH(II). JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1987; 109(20):6181-6182. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Rawle S, Yagbasan R, Prout K, Cooper S. CROWN THIOETHER CHEMISTRY - SYNTHESIS AND STRUCTURE OF [BIS(1,4,7-TRITHIACYCLONANE)RHODIUM] TRIS(TRIFLATE) - STABILIZATION OF MONOMERIC RH(II) 4. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1987; 109(20):6181-6182. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Clarkson J, Yagbasan R, Blower PJ, Rawle S, Cooper SR. Crown Thioether Chemistry: Synthesis and Structure of Bis (1,4,7-Trithiacyclononane) silver ( I ) Trifluoromethanesulphate, An Octahedral Homoleptic Thiother Complex of Ag( I ). J.,Chem., Soc., Commun., of London, 1987; 0(1763):950-951. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yağbasan R, Ekmekci S. Bir Boyutlu Latis Gazı. Yıldız Üniversitesi Dergisi, 1984; 4:29-32.

Bildiriler


 • Şahin E, Yağbasan R. 7E ve Yaratıcı Drama Destekli 7E Modellerinin Fizik Öğretmen Adaylarının Başarılarına Etkilerinin Manyetik Alan Konusu Kapsamında ?Yön Bulma? Açısından Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK),: Çukurova Üniversitesi, Adana.; 11/09/2014 - 14/09/2014

 • Şahin E, Yağbasan R. Fizik Öğretmen Adaylarının Manyetik Alan Konusunda Eğitim Almadan Önceki Hazır Bulunuşluk Durumlarının İncelenmesi. I.Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi: Hacettepe Üni.Ankara; 12/09/2013 - 14/09/2013

 • Şahin E, Yağbasan R. Implemantation of Creative Drama Activities in Introductory Physics Laboratory Course?. World Conference on New Trends in Science Education: kuşadası-Aydın; 19/09/2011 - 23/09/2011

 • Kanlı U, Yağbasan R. The Effect of A Laboratory Based on the 7E Learning Cycle Model with Verification Laboratory Aproach on Students? Development of Science Process Skills and Conceptual Achievement. ESERA (European Science Education Research Association International Conference ): Malmö-Sweden; 21/08/2007 - 25/08/2007

 • Erduran Avcı D, Yağbasan R. Fen Günlüklerinin Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric) Kullanarak Değerlendirilmesi. XII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi, Ankara; 07/10/2006 - 09/10/2006

 • Kanlı U, Yağbasan R. İki Farklı Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliğinin Tesbiti üzerine Bir Araştırma. XII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi, Ankara; 07/10/2006 - 09/10/2006

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Sosyal Yapılandırmacılık İçin Bir Uygulama: Sosyal Öğrenme Teorisi Etkinlikleri. XII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi, Ankara; 07/10/2006 - 09/10/2006

 • Budak E, Kanlı U, Köseoğlu F, Yağbasan R. Oyunlarla Fen (Fizik, Kimya ve Biyoloji) Öğretimi. XII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi, Ankara; 07/10/2006 - 09/10/2006

 • Kanlı U, Yağbasan R. 7E (7A) Modeline Gore Oluşturulan Laboratuvar Ortamının Öğrencilerin Kavram Yanılgılarını Gidermedeki Etkililiğinin Araştırılması. XII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi, Ankara; 07/10/2006 - 09/10/2006

 • Erduran Avcı D, Yağbasan R. Beyin Baskınlık Aracının Türkçe?ye Uyarlanma ve Geçerlik Güvenirlik Çalışması. XII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi, Ankara; 07/10/2006 - 09/10/2006

 • Erduran Avcı D, Yağbasan R. Fen ve Teknoloji Eğitiminde Günlüklerin Kullanılmasına Yönelik Bir Araştırma. XII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi, Ankara; 07/10/2006 - 09/10/2006

 • Kanlı U, Yağbasan R. Fen Eğitiminde Konstraktivist Kuram Hakkında Fikir ve Anlayış Birliği Üzerine Bir Araştırma. Eğitimde Çağdaş Yönelimler III: Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir; 29/04/2006

 • Demirbaş M, Yağbasan R. İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Bilimsel Tutumlarının Belirlenmesi Ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi: Denizli; 10/10/2005 - 13/10/2005

 • Demirbaş M, Yağbasan R. The Use Of Teaching Activities Based On Social Learning Theory In Changing Scientist's Images At Primary Students. 5 th International Educational Technology Conference: Sakarya; 21/09/2005 - 23/09/2005

 • Demirbaş M, Yağbasan R. The Studies Done In Science Teaching That Include "No Child Left Behind Act" In The United States Of America. 5 th International Educational Technology Conference: Sakarya; 21/09/2005 - 23/09/2005

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Fen Bilgisi Öğretiminde, İçgörüsel Öğrenmeyi Gerçekleştiren Öğrencilerdeki Bilgilerin Kalıcılığı Üzerine Bir Araştırma. XIII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Malatya; 15/10/2004 - 18/10/2004

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Fen Bilgisi Öğretiminde, İç Görüsel Öğrenmeyi Gerçekleştiren Öğrencilerdeki Bilgilerin Kalıcılığı Üzerine Bir Araştırma. XIII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Malatya; 15/10/2004 - 18/10/2004

 • Kanlı U, Yağbasan R. Öğrenci Seçme Sınavındaki (ÖSS) Sayısal Soruların Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimini Ölçmesindeki Yeterliğinin Tespiti Üzerine Deneysel Bir Araştırma. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-6): Marmara Üniversitesi, İstanbul; 09/09/2004 - 11/09/2004

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin, Öğrencilerin Duyuşsal öğrenmelerini Değerlendirmeye Yönelik Uygulamaları. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 15/10/2003 - 18/10/2003

 • Baysen E, Yağbasan R. Ortaöğretim Öğrencilerinin Atmosferde Meydana Gelen Bazı Doğa Olayları ile İlgili Yanlış Algılamaları. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 15/10/2003 - 18/10/2003

 • Erduran Avcı D, Yağbasan R. Lise II.Sınıf Öğrencilerinin Manyetizma Kavramlarını Algılama Düzeylerinin Tesbiti. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 15/10/2003 - 18/10/2003

 • Kanlı U, Yağbasan R. Eğitimsel Tasarım Açısından Ortaöğretim Fizik Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 15/10/2003 - 18/10/2003

 • Kanlı U, Yağbasan R. Fizik Öğretmenleri için Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Yaz Kurslarının Etkinliği. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 15/10/2003 - 18/10/2003

 • Demirbaş M, Yağbasan R. Fen Öğretiminde, Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Önemi ve Öğretimdeki Yeri Üzerine Bir İnceleme. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi: Lefkoşa - KKTC; 23/10/2002 - 26/10/2002

 • Sarı M, Yağbasan R. X-Işınları Krınımı yöntemi ile Ni(C25H20N2O2) Kristalinin Yapı Analizi. Yoğun Madde Fiziği Seminerleri VI: Ankara; 28/11/1997

 • Sarı M, Yağbasan R. ?X-Işınları Krınımı ile Ni(C14H11O2N) (C5H11N) Kristalinin Yapı Analizi. 16. Fizik Kongresi: Ayvalık, Balıkesir; 26/08/1996 - 29/08/1996

 • Uluğ A, Uluğ B, Yağbasan R. Efect of Sintering Tempature on the Structure of Y3Ba4Cu7Ox. IUMRS International Conference on Electronic Materials (IUMRS-ICEM 94): Hsinchu-Taiwan; 19/12/1994 - 22/12/1994

 • Uluğ A, Uluğ B, Yağbasan R. Observation of Anomalaus Resistive Transtion in a New Mixed-Phase Y3Ba4Cu7Ox System at around 125-260 K. International Conference, Material and Mechanisms of Superconductivity, High-Tempature Superconductors M2S-HTSC IV Grenoble: Fransa; 05/07/1994 - 09/07/1994