BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Kalite Politikaları, Yönetmelik ve Yönergeler

Başkent Üniversitesi Politikaları

Başkent Üniversitesi Politikaları

 

Fakülte Politikaları

Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Politikası

Araştırmacı eğitimini nitelikli bir düzeyde yürütme sürecinde kalite kültürünü benimsemiş, etik değerleri, topluma duyarlılığı göz önüne alan, nitelikli ve sürdürülebilir bilimsel üretim için özgür düşüncenin farkında olan, tüm paydaşları ile ilişkilerinde hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesini benimseyen, teknoloji ve eğitimdeki gelişmeleri bilimselliğin bileşeni sayan, kalite yönetimini gerçekleştirmektir.

Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim Politikası

Toplumun gereksinimleri ve paydaş görüşleri doğrultusunda oluşturulan tüm eğitim programlarını eğitim, teknoloji ve bilimsel gelişmeleri göz önüne alarak uygulamayı ve geliştirmeyi, tüm uygulamalarında kalite süreçlerine uygun davranmayı, eğitim süreçlerinde yer alan tüm akademik ve idari çalışanların görevlerinde güncel kalmalarını ve mezunlar dahil güncel kalmak amacı ile yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemelerini, eğitim süreçlerine katkı veren tüm kurum ve kuruluşlar ile şeffaf ve üretken bir işbirliği içinde olmayı her etkinliğinde zamana ve palan bağlı kalmayı tüm araştırma projelerinin eğitim kaynağı olarak da düzenlenmesini dijital gelişimi eğitim süreçlerine yansıtmayı, tüm süreçlerde etik ve hukuki kurallara uymayı eğitim alanında kalite politikası olarak benimsemiştir.

Toplumsal Katkı Politikası

Bilimsel alanda ve toplum içinde oluşan gereksinimleri toplumsal katkı açısından göz önüne almayı, mezunlarının toplumsal katkı yaklaşımına sahip olmasını, yapılan tüm eğitim ve araştırma etkinliklerinin olası toplumsal katkısının göz önüne alınarak tasarlanmasını, eğitim etkinliklerinin araştırmalarının toplumu destekleyecek şekilde yaygınlaştırılmasını ve ilgili paydaşların kullanımına ve geliştirilmesine sunularak faydaya dönüştürülmesini, tüm süreçlerde zamana ve plana bağlı kalmayı topluma katkı etkinliklerinde verimliliği esas alarak etik ve hukuki kurallar içinde davranmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.

 

Üniversite Yönetmelik ve Yönergeleri

Üniversite Kalite Politikaları için tıklayınız.

Üniversite Yönetmelik ve Yönergeleri için tıklayınız.

 

Fakülte Yönetmelik ve Yönergeleri

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Etik Davranış İlkeleri

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim Uygulamaları Etik Yönergesi

 

Kalite Güvence Sistemi Esasları 

Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 

Başkent Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi

 

Kalite Belgeleri:

TSE EN ISO 9001 : 2015 Sertifika Belgesi

 

Kalite Planlama:

Stratejik Plan 

Stratejik Plan Eylem Planları 

 

Süreç Kitabı 

Süreç Kitabı 

 

Kalite Kitabı

Kalite Kitabı

 

Hizmet Standartları

Hizmet Standartları Tablosu 

 

Görev Tanımları

Dekan Görev Tanımı

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

Fakülte Kurulu Görev Tanımı

Yönetim Kurulu Görev Tanımı

Dekan Sekreteri Görev Tanımı

Bölüm Sekreteri Görev Tanımı