BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

 

Duyurular
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Öğrenci Olmak

Bir üniversite öğrencisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuduğunda neler öğrenir?

Ön Bilgi: Avrupa tarihinde farklı katmanlarda derin izleri olan Türk halklarını ve onların dil, tarih ve kültürlerini araştıran çalışmalar bağımsız bir disiplin olarak Batı’da geliştiği için bu disipline kısaca “Turcology/Turcology (Türkoloji)”, bu alanda uzmanlara da “Turcologist/Turkologist (Türkolog)” adı verilir. Türkçede Türkoloji için “Türklük Bilimi”, bu alanda uzmanlaşanlara ise “Türklük bilimcisi adı verilir”; ancak “Türkoloji” terimi çok daha yaygın biçimde kullanılır. Türkolojinin ilk aşaması Türkiye’de lisans düzeyinde Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) bölümlerinin programlarıdır. 

 • Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü öğrencileri her şeyden önce gerçeğin nesnel bilgisine ulaşmayı hedefleyen, bugünle geçmiş arasındaki ilişkiyi çağdaş bakış açısıyla harmanlayan bir anlayışla eğitim görürler. 
 • TDE Bölümü öğrencisi edebiyat, dil ve kültür boyutlarında, yerel ve evrensel farkındalıklar temelinde bilimsel çalışma ve araştırma ilkelerini öğrenir ve benimser. 
 • Bu çerçevede, öğretim programımız dil dersleri, edebiyat dersleri ve ortak derslerden oluşur. 
 • Dünya üzerinde yirmi beş farklı yazı dilinin, sayısız sözlü değişkesi bulunan Türkçenin edebiyatını, tarihini ve coğrafyalarını keşfeder. 
 • Türklerin tarih boyunca kullandıkları yazı sistemlerini öğrenir ve Arap harfleri ile yüzyıllar boyunca yazılmış özgün metinleri okuyabilir, anlayabilir. Bu yolla durmaksızın gelişen, çeşitlenen sosyal, tarihi, coğrafi ve kültürel amaçlar doğrultusunda Doğu ve Batı uygarlıklarının kültürel mirasını teknolojik yeniliklerin sunduğu olanaklardan da sonuna kadar yararlanarak kavrayabilir. 
 • Edebiyatın sorgulayıcı ve dönüştürücü gücü sayesinde bakış açısını ve yorum getirme kapasitesini derinleştirebilir. Yerelden evrensele uzanan çok boyutlu kavrayışa sahip olabilir. 

Bir üniversite öğrencisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdiğinde hangi alanlarda öğrendiklerini uygulama şansına sahip olur?

 • Bir üniversite öğrencisi TDE Bölümünü bitirdiğinde metin yazarı, reklamcı, editör, yayımcı, redaktör, programcı vb. olarak yazılı ve görsel medyada, kısaca yayın dünyasında kendine seçkin bir yer bulabilir. 
 • Sunuculuk kurslarında Türk dilinin ses, yapı ve işleyiş dizgesini bilimsel olarak kavramanın verdiği güçle “gerçekten” eğitmenlik ya da sunuculuk yapabilir. 
 • Bugün ülkemizdeki yüksek öğretim kurumlarında “Türk Dili” bütün bölümlerde zorunlu ders olarak okutulmaktadır. TDE Bölümü mezunları Türkiye’nin her yerinde yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak görev yapabilir. 
 • Lisansüstü düzeyde eğitimine devam ederken araştırma görevlisi olarak çalışabilir. Böylece uzmanlaşmak istediği alanda çalışmalarını sürdürürken akademik gelişimine katkı sağlayacak bir ortamda bulunma şansı elde eder. 
 • Türkçenin yabancılara öğretimi bugün adeta ayrı bir “endüstri” alanı haline gelmiştir. TDE mezunları yabancılara Türkçe öğretimi veya Türkçenin ikinci dil öğretimi alanında yurt içinde ve yurt dışında Avrupa, Asya, Afrika hatta Amerika’da hemen hemen bütün ülkelerde Yunus Emre Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı vb. yerli ve yabancı kuruluşlar aracılığıyla görev yapabilir. 
 • Gerekli yeterlikleri taşıyanlar Cumhurbaşkanlığı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Cumhurbaşkanlığı Arşivleri, Kültür Bakanlığı vb. resmi kurumlarda görev yapabilirler. Bu sayılan kurumların hemen hemen tamamında istihdam edilen mezunlarımız bulunmaktadır. 
 • Bir yabancı dili çok iyi derecede bilen TDE mezunlarının dünyanın belli başlı ülkelerindeki üniversitelerin Türkoloji veya Şarkiyat bölümlerinde, enstitülerinde Türkçe öğretiminden, Osmanlıca öğretimine veya Türkoloji araştırmalarına değin geniş bir yelpazede çalışma olanakları vardır. 
 • Mezunlarımız pedagojik formasyon eğitimine bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışı okullarda Türkçe ve/veya TDE öğretmeni veya yönetici olarak görev yapabilir. 
 • TDE Bölümü doğru, etkili ve nitelikli iletişime yönelik temel altyapıyı kazandırır. Bu yönüyle alan dışında çalışanlara da TDE eğitimi ayrı bir avantaj teşkil eder. 
 • Özel okullar dizisinin genel müdürlüğünü yapan mezunlarımız vardır. 
 • Lisansüstü eğitime devam edenler yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. 
 • Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında da çok sayıda TDE bölümü mezunu bulunmaktadır. 
 • Çalıştıkları her alanda kazandıkları becerileri uygulayarak işbirlikçi ve gelişime açık bireyler olarak başarıyla görev yapmaktadırlar. 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili yanlış bilinenler nelerdir?

En az üç yüz yıllık bir tarihi olan Türkoloji, kamuoyunun şiir okumak, roman yazmak, imla kurallarını uygulamak ile gerçekte hemen hemen hiçbir ilgisi bulunmayan bilimsel bir disiplindir. 

 • Bu disiplinde, şair veya romancı yetiştirilmez, yazım kuralları özel olarak öğretilmez. 
 • Türkoloji, adından da anlaşılacağı gibi Türklerin dillerini dilbilimsel yöntemlerle araştıran, inceleyen; tarihi ve çağdaş edebiyatlarını aynı şekilde kuramsal çerçevede ele alan altdisiplinlerden meydana gelir. 
 • Türkoloji sanılanın aksine bize özgü, içe dönük bir disiplin değildir, tam tersine başta Türk cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu olmak üzere, Japonya, Kore ve Çin’den Avrupa’daki bütün ülkelere, Amerika’ya değin dünyanın gelişmiş hemen hemen bütün ülkelerindeki üniversitelerde eğitim ve araştırma alanıdır. 
 • TDE Bölümü ile ilgili yanlış bilinenlerin en başında kuşkusuz mezun olduktan sonra salt öğretmenlikle sınırlı kalmış bir meslek olduğu kanısıdır. Dil ve edebiyat, temel bilimlerden biridir. Bu bağlamda dört yıl boyunca öğrenci teorik açılardan oldukça detaylı ve yoğun bir dil ve edebiyat eğitiminden sorumlu olacaktır. Yolun sonunda öğretmenlik, TDE mezunlarına sunulan seçeneklerden yalnızca biridir. 
 • Bu bölümde verilen dersler lisansüstü programa temel oluşturacak nitelikteki alan bilgilerinden oluşur. TDE eğitiminin asıl amacı üniversitelerin ilgili bölümlerine akademisyen adayı yetiştirmektir. 
 • Bunun dışında TDE eğitimi, başta medya ve basın-yayın gibi alanlarda, yüksek öğretimle beraber en az eğitim alanı kadar işlevseldir. Basın yayın kurumlarında, televizyonlarda çalışan mezunlarımız vardır. 

Biz, üniversite / fakülte / bölüm olarak öğrencilere ne sunuyoruz?

 • Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE bölümünün üniversite adaylarına gerçekten öğrenciyi merkez alan, çağdaş ve demokratik bir ortam sunduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. 
 • Öğrencilerimizle aramızda doğrudan organik bir bağın kurulması ve gerek öğrenim süresince gerekse mezuniyet sonrasında bu bağın güçlü bir şekilde muhafaza edilmesi çok önemlidir. 
 • Öğretim programımızın önemli bir bölümü seçmeli derslerden oluşur Öğrencilerimiz seçmeli dersler havuzunda yer alan, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun istedikleri dersi almakta özgürdür. 
 • Öğrencilerimiz dört yıl boyunca yaptığı çok sayıda sunumla, alanla ilgili veya alan dışında çoklu ortam araçlarını kullanarak profesyonel sunum becerisine sahip olurlar. 
 • TDE Bölümünün her mezunu, özgüveni tam, her türlü ortamda kendini rahatça ifade edebilecek medeni cesarete sahiptir. 
 • Öncelikle Türkiye Türkçesinin ses, biçim ve söz dizimi her dilbilimsel düzeyde derinliğine ve kapsamlı biçimde ele alınır. Türkiye Türkçesinin dilbilgisinin bu denli ayrıntılı biçimde işlenmesi, mezunlarımızın her türlü eğitim ve öğretim kurumunda tercih edilmesinin en önemli gerekçelerinden biridir. 
 • Bölümüzde edebiyatın modern eleştiri kuram ve yöntemleriyle yorumlanması, dil ve edebiyatı ulusallığı ve evrenselliğiyle bir bütün olarak ele alınması, öğrencilerimize çağdaş bir bakış açısı sunmaktadır. 
 • Başkent TDE’de görev yapan öğretim elemanı ulaşılması zor ve gerilimli bir merci değil, danışılması, her türlü sorunun paylaşılması gereken bir yol gösterici, bir dosttur. 
 • Bütün öğretim elemanlarının kapıları, öğrencilerine daima açıktır. 
 • Öğretim elemanları çağdaş iletişim kanallarının her biriyle de öğrenciler için ulaşılabilirdir. 
 • Bölümümüzdeki her öğrenciye bir danışman atanır. Eğitim süresince danışman, öğrencilerin akademik gelişimleriyle ilgilenir, onlara olanaklardan faydalanmaları için öğrencileri bilgilendirir. 
 • Öğrencilerimiz daha iyi bir eğitim verebilmemiz için görüşlerine başvurduğumuz iç paydaşlarımız olarak değerlendirilir. Sürekli anketlerle, eğitimin her süreci ile ilgili onların görüş ve düşüncelerini alırız. 
 • Öğrencilerimiz, ERASMUS+ vb. anlaşmalar çerçevesinde Avrupa ve Türk Dünyasında önde gelen üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde belirli bir dönem öğrenim görme olanağına sahiptir. 
 • Akademik İngilizce eğitimi lisans öğrenimi boyunca devam eder. 
 • Öğrencilerin üniversitesinin ilgili birimlerinde ücretsiz olarak diledikleri yabancı dilleri öğrenme olanakları vardır. 
 • Benzer şekilde dileyen öğrencilerimize Bölüm içinde seçmeli dersler aracılığıyla çağdaş Fars dilini A1 temel düzeyde öğretme olanağı bulunmaktadır. 
 • “Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı”mızla lisansüstü eğitime devam etmek isteyen öğrencilerimiz için Başkent Üniversitesi mezunlarına yönelik özel indirimler uygulanmaktadır. 
 • Bu yönüyle Başkent Türkoloji öğrencilerini çağdaş bir eğitim süreciyle lisans, yüksek lisans aracılığıyla doktora dönemine değin kesintisiz bir öğretim olanağı sunmaktadır. 
 • Doğayla iç içe, yeşile boyanmış bir yerleşkede şehrin trafik ve gürültüsünden uzakta, dingin bir eğitim yuvası içinde, yerleşkemizin hayvan sevgisiyle dolu personelimizin arkadaşları köpekler de dahil, kır havası içinde olmaktan mutluyuz. Bu mutluluğumuzu yeni dostlarımızla sürdürmek isteriz. 

Sosyal medya hesaplarınız hakkında bilgi.

En etkin kullandığımız hesapların adresleri şu şekildedir: 

 • Instagram: baskentturkoloji
 • Twitter: @BTurkoloji
 • Facebook: Başkent Türkoloji 
 • Youtube: Başkent Türkoloji

Daha fazla bilgi için kime ya da kimlere eposta ile ulaşabilir?